بچه های مسجد دانشگاه هرمزگان
لیلی من لبخند چشم توستــ رفیق ...